Zasilanie bezpośrednie Dx

Gazowe Pompy ciepła. Zasilanie bezpośrednie Dx

Gazowe Pompy ciepła. Zasilanie bezpośrednie Dx

Dedykowanym sposobem napędzania parowników wewnętrznych przez producenta jest zasilanie bezpośrednie Dx czynnikiem roboczym R410A. Jednostka zewnętrzna steruje pracą sprężarek i elektronicznymi zaworami rozprężnymi urządzeń wewnętrznych celem osiągnięcia zadanych parametrów temperaturowych. System ten nazwany VRF różni się szczegółami u każdego z producentów. Reguły projektowania zasilania Dx [odparowanie bezpośrednie] z użyciem GHP AISIN przedstawiam poniżej:

1. Geometria instalacji rurowej:

  • wysokość max. pomiędzy jednostką zewnętrzną a urządzeniem wewnętrznym zasilania bezpośredniego DX: H ≤50 m przy ustawieniu jej na dachu albo H ≤ 40 m przy ustawieniu na poziomie terenu,
  • wysokość max. pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi: h ≤ 15 m,
  • odległość max. od pierwszego rozgałęzienia do najdalszego urządzenia wewnętrznego: L ≤ 60 m,
  • całkowita łączna długość orurowania freonowego: do 520 m.

2. Projektowane przewymiarowanie mocy zainstalowanych, dozwolona ilość urządzeń wewnętrznych w zasilaniu bezpośrednim DX:

  • 200% nominalnej mocy GHP, do 63 jednostek wewnętrznych w trybie chłodzenia,
  • 130% nominalnej mocy GHP, do 41 jednostek wewnętrznych w trybie grzania w naszym klimacie,
  • w trybie KOMBO (dwie jednostki GHP z jednym orurowaniem) można zainstalować do 63 jednostek wewnętrznych dla trybu grzania.

3. Odgałęzienia linii chłodziwa do urządzeń wewnętrznych w zasilaniu bezpośrednim DX:

Mamy do tego celu fabryczne rozgałęzienia i kolektory (osiem wyjść) produkowane na odpowiednie przedziały mocy. Przy czym obowiązuje zasada: po rozgałęzieniu można umieścić następne rozgałęzienie lub kolektor, po kolektorze wyłącznie następny kolektor.

4. Rodzaje urządzeń wewnętrznych w zasilaniu bezpośrednim DX:

Możliwe do zastosowania są wszystkie jednostki wewnętrzne będące w produkcji AISIN o mocach od 2,2 do 28 kW oraz zestawy fabryczne do sterowania wymiennikami powietrznymi w centralach wentylacyjnych (AHU KIT). Wymienniki w centralach wentylacyjnych można łączyć z innymi pokojowymi urządzeniami wewnętrznymi z uwzględnieniem ograniczeń pkt.2. do jednostki zewnętrznej (możliwe jest podłączenie więcej niż jednego AHU KIT do GHP).

Jeśli zaś moce wymienników wentylacyjnych przewyższają moce produkowanych największych modeli, to projektujemy wielosekcyjne wymienniki z sekcjami o mocach np. po 141 kW. W ten sposób liczba sekcji i mocy w wymienniku nie ma górnych ograniczeń. Wyeliminowany jest w modelu E1 problem pozostawania GHP w stanie „thermo off” po osiągnieciu żądanej temperatury. Sterowanie wymiennikami przejmują centrale wentylacyjne, gdyż automatyka AKU KIT dostosowana jest do obecnie stosowanych standardów.

5. Wyznaczanie średnic orurowania fazy ciekłej i gazowej chłodziwa R410A w zasilaniu bezpośrednim DX:

Jest zasadą, że obowiązujące średnice są zgodne z króćcami fabrycznymi urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych.

W pewnych przypadkach (zestaw COMBO z dwoma GHP, przekroczenia zalecanych odległości itp.) występują różnice. Dlatego projektant powinien przesłać do działu technicznego Atmopomiar Sp. z o.o. zwymiarowany rysunek projektowanej instalacji z dobranymi urządzeniami, celem przeliczenia i prawidłowego dobrania średnic. Zestawienie takie dostarczymy w formie rysunkowej: zwymiarowane orurowanie chłodziwa R410A, zestawienie trójników i kolektorów, ilość chłodziwa potrzebnego do uzupełnienia w instalacji przed rozruchem, schemat kabli sterowniczych do urządzeń i sterowników. Projektant uzyska tu też dane do zaprojektowania wymienników freonowych w systemach wentylacyjnych.

Usługi te i wszelka pomoc techniczna jest bezpłatna.