Gwarancja i serwis

GWARANCJA PRAWNA GHP AISIN

Ważność gwarancji: dwa lata (24 miesiące) od daty dostawy do klienta końcowego. Datę ustala się na podstawie faktury sprzedaży, listu przewozowego.

Warunki: Gwarancja AISIN obejmuje wady produktu, jak i awarie wynikające z wad produkcyjnych. W przypadku wystąpienia awarii z powodu wad produkcyjnych, w przeciągu dwóch lat od nabycia sprzętu, TECNOCASA przeanalizuje, oceni problem i podejmie decyzję o naprawie bądź dostarczeniu nowej części lub też wymieni całą GHP.

Gwarancja prawna nie obejmuje naprawy bądź wymiany elementów, które zostały uszkodzone z powodu: nieprawidłowej instalacji, konserwacji lub naprawy wykonanej przez nieuprawnionego pracownika, podłączenia do prądu o niewłaściwym napięciu, niewłaściwego napięcia w sieci, zastosowania nieprawidłowego typu gazu, czynnika chłodniczego, instalacji elektrycznej i wodnej, niedostosowanie się do instrukcji instalacyjnej i eksploatacyjnej, wystąpienie beztroski i zaniechań użytkownika, nagłych zjawisk atmosferycznych, jak wyładowanie atmosferyczne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar oraz z uwagi na niewłaściwe manipulacje lub uszkodzenia w czasie transportu, aktów wandalizmu oraz naturalnego zużycia.

Gwarancja prawna może być przedłużona za dodatkową opłatą do lat pięciu bądź 10.000 moto-godzin (co nastąpi szybciej). Jej przedłużenie wymaga podpisania przez inwestora umowy serwisowej z ASO i wykonywania rocznych przeglądów okresowych. Protokoły z tych przeglądów, łącznie z zapisem danych programu diagnostycznego AISIN muszą być przesyłane do działu technicznego TECNOCASY .

SERWIS

Serwis AISIN wykonują przeszkolone firmy (ASO), które uzyskały akredytację serwisową Wyłącznego Europejskiego Dystrybutora urządzeń tej marki. Takich firm w Polsce jest kilkadziesiąt.

Firmy instalacyjne wykonujące po raz pierwszy układy z użyciem GHP, korzystają ze wsparcia technicznego ATMOPOMIAR Sp. z o.o. Uruchomienie wykonanej instalacji musi być wykonane również przez ATMOPOMIAR Sp. zo.o. Firma instalacyjna, by uzyskać akredytację do serwisowania urządzeń AISIN, powinna odbyć dwudniowe szkolenie w laboratorium TECNOCASY w Loreto we Włoszech i zaliczyć pomyślnie egzaminy. Szkolenia są bezpłatne, kosztem firm jest dojazd i noclegi na miejscu.

Uczestnicy kursu w Loreto 17.10.13

Uczestnicy kursu w Loreto: firma FRESHWENT i projektanci ze Słupska. X-2013 r.